Expand

Zásady spracúvania osobných údajov

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Známa firma s.r.o. so sídlom na Gajovej 9 v Bratislave, 811 09.

Kontaktovať nás môžete na veduca@mpba.sk.

Spracúvanie vašich osobných údajov podlieha právnej úprave obsiahnutej v právnych predpisoch z oblasti ochrany osobných údajov, najmä nariadenia EÚ č. 679/2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („zákon o ochrane osobných údajov“).

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO

Webová stránka www.mpba.sk („webová stránka“) je interaktívna alternatívna mapa Bratislavy, kde je možné pridávať tipy na obľúbené miesta formou textov a fotografií.

Na webovej stránke budú zverejňované vaše texty, alebo obrazové záznamy, podobizne a portréty („materiály“), ktoré z vlastného rozhodnutia pridáte na webovú stránku, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré budú obsahom týchto materiálov.

V prípade, že obsahom materiálov budú aj osobné údaje tretích osôb, ich poskytnutím voči nám vyhlasujete, že sa tieto tretie osoby oboznámili s týmito zásadami spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú obsahom materiálov, teda získavame buď priamo od dotknutých osôb, ktorých sa týkajú, alebo od iných osôb (najmä rodinní príslušníci, priatelia, známi) disponujúcich materiálmi, ktoré ich pridajú na webovú stránku.

Účelom tohto spracúvania osobných údajov je poskytnutie internetovej platformy na verejné zdieľanie tipov na obľúbené miesta v Bratislave a okolí.

AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ich spracúvanie sa bude uskutočňovať na základe súhlasu, ktorý budete môcť kedykoľvek odvolať na emailovej adrese veduca@mpba.sk. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré priamo nepridali materiály na webovú stránku, ale ktorých osobné údaje sú obsahom pridaných materiálov, bude založené na ustanovení § 78 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, ako spracúvanie nevyhnutné na umelecké účely, ktoré sleduje projekt M_P_ BA. V prípade, že nadobudneme podozrenie, že takéto spracúvanie by mohlo porušovať právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia, alebo že nám bude takéto podozrenie oznámené, spracúvanie okamžite ukončíme.

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú zverejnené na webovej stránke, budú teda prístupné všetkým, ktorí navštívia webovú stránku.

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Materiály budú ukladané na serveroch na území EÚ, nebude dochádzať k ich prenosu do tretích krajín.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania projektu M_P_ BA, ktorému je venovaná webová stránka. V prípade odvolania vášho súhlasu prestaneme spracúvať vaše osobné údaje bezodkladne.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

Nasledujúca časť vysvetľuje vaše práva, ktoré môžete vykonávať. Nie sú absolútne a každé je predmetom určitých výnimiek podľa GDPR.

• Právo na prístup – máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame alebo nie, a niektoré ďalšie informácie o tom, ako sa používajú. Máte tiež právo na prístup k Vašim osobným údajom vyžiadaním si kópie Vašich osobných údajov. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám kópiu v prípadoch, kde by to mohlo odhaliť osobné údaje o inej osobe alebo inak negatívne ovplyvniť práva inej osoby.

• Právo na opravu – môžete nás požiadať, aby sme prijali opatrenia na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

• Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) – máte právo požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak napríklad neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme ich mali ďalej spracúvať alebo ak je ich spracúvanie nezákonné. Existujú však určité výnimky, napr. keď potrebujeme použiť informácie na obranu právneho nároku alebo aby sme splnili svoju zákonnú povinnosť.

• Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo obmedziť ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, keď posudzujeme žiadosť o opravu, Vaše námietky alebo ako alternatívu k vymazaniu. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme stále uchovávať, ale nesmieme ich inak spracúvať.

• Právo na prenosnosť údajov – máte právo na získanie a opätovné použitie určitých osobných údajov na vlastné účely v rôznych organizáciách (ktoré sú samostatnými prevádzkovateľmi). V takom prípade vám poskytneme kópiu Vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo (ak to bude technicky možné) môžeme Vaše osobné údaje odoslať priamo samostatnému prevádzkovateľovi.

• Právo namietať – máte právo namietať voči určitým typom spracúvania z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou, a to kedykoľvek, pokiaľ sa takéto spracúvanie uskutočňuje na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej osoby.

• Právo odvolať súhlas – Váš súhlas so spracúvaním máte právo kedykoľvek odvolať na emailovej adrese veduca@mpba.sk. Takéto odvolanie však neovplyvní zákonnosť spracúvania, ku ktorému došlo pred takýmto odvolaním.

• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - V súvislosti s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ak sa domnievate, že spracúvanie porušuje platné predpisy na ochranu osobných údajov.